Słowo „przedsiębiorczość” potocznie rozumiane jest, jako zaradność, pomysłowość i innowacyjność. Z perspektywy zarządzania, przedsiębiorczość, to instytucja, która pozwala na rozwój własnego biznesu i wcielanie innowacyjnych i kreatywnych pomysłów w życie, a przy okazji czerpanie z tego korzyści – nie tylko tych majątkowych. Przedsiębiorczość, w ujęciu psychologicznym, to cecha, którą powinien posiadać każdy szef, manager , a nawet pracownik. Przedsiębiorczość jest więc tematem wieloaspektowym.

Jest to temat uniwersalny, a wiedza z tego zakresu jest przydatna nie tylko w pracy, lecz w różnych sytuacjach życiowych.

Cel szkolenia

Celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania biznesplanu.

Korzyści

 • umiejętność ryzykowania
 • podejmowanie niekonwencjonalnych działań
 • wiara w siebie i swoje pomysły
 • realizacja postawionych sobie zadań
 • zarządzanie z głową organizacją swojego przedsięwzięcia

Odbiorcy szkolenia

Kurs szczególnie przydatny dla osób świadomie planujących własną drogę awansu zawodowego.

Ramowy program szkolenia

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Kodeks spółek handlowych
 3. Kodeks cywilny

II. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Spółki kapitałowe
 2. Spółdzielnie
 3. Przedsiębiorstwa państwowe
 4. Spółki osobowe prawa handlowego
 5. Spółki cywilne
 6. Jednoosobowa działalność gospodarcza

III. Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej

 1. CEDiG
 2. Krajowy Rejestr Sądowy

IV. Przygotowanie i opracowanie biznesplanu

 1. Opis produktu/usługi
 2. Charakterystyka klientów
 3. Charakterystyka rynku
 4. Charakterystyka konkurencji
  1. Pozyskiwanie informacji gospodarczych
  2. Pozyskiwanie informacji biznesowych
 5. Analiza potencjału własnego
 6. Analiza finansowa planowanego przedsięwzięcia
  1. Wydatki związane z założeniem działalności gospodarczej
  2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa
  3. Prognoza wielkości sprzedaży
  4. Prognoza przychodów ze sprzedaży
  5. Koszty prowadzonej działalności gospodarczej
  6. Bilans
  7. Rachunek zysków i strat

V. Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 1. Środki własne źródłem finansowania działalności
 2. Kredytowanie
 3. Pieniądze na firmę z dotacji unijnych
  1. Mikropożyczki
  2. Dotacje w postaci świadczenia bezzwrotnego
 4. Udział w konkursach organizacji pożytku publicznego
 5. Fundusze venture capital
 6. Aniołowie biznesu
 7. Crowdfunding

VI. Marketing i jego znaczenie dla działalności gospodarczej

 1. Otoczenie marketingowe i zachowania klientów
 2. Komunikacja marketingowa: FMCG, B2C, B2B, on-line i off-line
 3. Plan marketingowy
 4. Marketing-mix
 5. Social media w marketingu

VII. Biurowość w działalności gospodarczej

 1. Zasady organizacji pracy biurowej właściwe dla poszczególnych form organizacyjnych działalności gospodarczej
 2. Jednolity wykaz akt i instrukcja kancelaryjna
 3. Archiwizacja i archiwistyka dokumentacji biurowej

Czas trwania szkolenia, to 120 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

 • W czasie 120 godzin zajęć do 60% ćwiczeń praktycznych
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku) i weekendowym

 

Wielkość grupy

Do 10 osób. Grupa szkoleniowa zostanie stworzona po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości osób.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – trener, doradca biznesowy

Egzamin/zaliczenie

Na podstawie obecności oraz sporządzenia biznes planu

Informacje dodatkowe

 • Koszt szkolenia – 1300 zł/os.
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne
 • Organizator zapewnia serwis kawowy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)