Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.

Peter Drucker

 

Doradztwo biznesowe to dziedzina, która obejmuje swoim zasięgiem wiele obszarów biznesu.

Założenie doradztwa biznesowego jest proste:

Rozwiązać problemy biznesowe klienta i pomóc mu piąć się w górę.

Doradztwo biznesowe proponowane przez Centrum Mediacji i Szkoleń polega na oszacowaniu i wdrożeniu takich rozwiązań, które przyniosą wymierne korzyści dla firmy w przyszłości.

Współpraca z Centrum Mediacji i Szkoleń to:

GWARANCJA ZACHOWANIA PEŁNEJ DYSKRECJI I POUFNOŚCI WSZELKICH PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI.

Dewizą CMS jest:

PROFESJONALIZM I WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG.

A przede wszystkim:

ZADOWOLENIE I DOPASOWANIE DO POTRZEB KLIENTA.

Referencje

Pani Iwona Jędruszczuk była zatrudniona od 15.03.2017 do 30.11.2017 r.
na stanowisku specjalisty ds. doradztwa i monitoringu w ramach projektu "Własna firma szansą na sukces" finansowanych ze środków EFS, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Następnie pełniła funkcję Kierownika projektu, w okresie od 01.12.2017 do 31.12.2018 r.
W zakresie obowiązków wykonywanych przez Panią Iwonę czynności było m.in.:
1. Realizacja planu merytorycznego i finansowego projektu oraz dbanie o realizację założonych celów i rezultatów projektu.
2. Monitorowanie prawidłowości przebiegu działań projektu i realizacji planowanych wskaźników.
3. Nadzór nad realizacją każdego etapu projektu.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wydatków w ramach projektu.
5. Sporządzanie i nadzór na terminowym przekazywaniem Liderowi projektu dokumentów do wniosków o płatność i sprawozdań sporządzanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Zatwierdzanie sprawozdawczości
w projekcie.
6. Koordynacja rozliczeń finansowych uczestników projektu.
7. Nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie
z umową partnerską projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie.
8. Czuwanie nad prawidłowym oznaczeniem obowiązującymi logotypami dokumentacji projektowej, materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, oznaczeniem budynków i pomieszczeń, w których prowadzony był projekt, informowaniem uczestników projektu o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.
9. Udział ocenie formalnej biznesplanów.
10. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wydatków w ramach projektu.
12. Akceptowanie i nadzór nad terminowym przekazywaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność i sprawozdań sporządzanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej. Zatwierdzanie sprawozdawczości w projekcie.
13. Analiza stopnia realizacji projektu oraz nadzór nad terminowością oraz prawidłowością jego realizacji.
14. Nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi w tym zakresie.
15. Realizowanie obowiązków promocyjnych projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

Powierzone obowiązki zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie
z naszymi oczekiwaniami. Pani Iwona jest kompetentnym pracownikiem, posiada szeroką wiedzę, którą potrafi wykorzystać w praktyce oraz niezbędne umiejętności
do wykonywania tego rodzaju zadań. O wysokim poziomie spotkać w ramach tej formy wsparcia świadczą informacje zwrotne od uczestników projektu. Pani Iwona wykazuje również wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne. Miło nam stwierdzić, iż współpraca spełniała nasze oczekiwania dotyczące prowadzenia projektu. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Panią Iwonę Jędruszczuk jako specjalistę wysokiej klasy.
Korporacja VIP Sp. z o.o.
Partner projektu "Własna firma szansą na sukces"
Rekomenduję Panią Iwonę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera biznesowego oraz doradcę personalnego. Z przyjemnością potwierdzam profesjonalizm i skuteczność podejmowanych przez Panią Iwonę działań. Wysoka skuteczność oraz sposób realizacji wszystkich zadań dotyczących projektu zasługują na najwyższą pochwałę.
We wszystkich działaniach Pani Iwony widać wiedzę i doświadczenie w pracy w różnych branżach. Te multidyscyplinarne umiejętności Pani Iwona płynnie przenosi
na rzeczowe rozwiązania dostosowane do klienta. Wie, jak dotrzeć do ludzi i z łatwością buduje trwałe relacje biznesowe. We współpracy ze mną była konkretna, oraz skuteczna w działaniu. Szanowała mój czas i niezależnie od sytuacji wykazywała się wysoką kulturą osobistą. Pani Iwona Jędruszczuk jest uczciwą, serdeczną i skuteczną kobietą,
a to rzadkość.
Kuźnia Zmian. Kowal Ewa Coaching
Uczestnik projektu "Własna firma szansą na sukces"
Pani Iwona wykazała się szeroką wiedzą w zakresie znajomości przepisów prawa krajowego i UE W zakresie pozyskiwania i udzielania dofinansowania dla nowo powstałych firm. Ponadto chętnie dzieliła się swoją praktyczną wiedzą w zakresie znajomości przepisów księgowych i rachunkowych. Szczególnie cenna była jej pomoc
w zakresie działań marketingowych firmy. Pani Iwona wykazała wysokie kompetencje interpersonalne i kulturę osobistą. Posiada bardzo dobrą organizację pracy własnej
oraz wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne. Jest osobą sumienną, uczciwą
i nastawiona na pomoc młodym przedsiębiorcom.
Gabinet Wsparcia Profesjonalnego OSTOJA
Uczestnik projektu "Własna firma szansą na sukces"
W okresie współpracy Pani Iwona Jędruszczuk wykazała się rzetelną wiedzą z zakresu znajomości przepisów prawa krajowego i UE oraz pozyskiwania i udzielania dofinansowania dla nowo powstałych firm. Nieocenioną pomocą był fakt, że Pani Iwona Jędruszczuk miała doświadczenie w zakresie znajomości przepisów księgowych
i rachunkowych, znajomości zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oraz znajomości zasad zarządzania finansami w firmie. W czasie współpracy Pani Iwona Jędruszczuk wielokrotnie dała się poznać jako osoba sumienna, zorganizowana, zdyscyplinowana oraz uczciwa. Łatwo nawiązuje relacje interpersonalne i cechuje się wysoką kulturą osobistą. Posiada także umiejętność budowania trwałych relacji z klientami biznesowymi i jest skuteczna w działaniu. Dlatego rekomenduję Panią Iwonę Jędruszczuk jako osobę kompetentną, wiarygodną
i w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań w zakresie doradztwa biznesowego oraz pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych.
Salon Kosmetyczny "Studio Bianco" Monika Bałaban
Uczestnik projektu "Własna firma szansą na sukces"
Pani Iwona pomagała mi uzyskać dotacje na działalność gospodarczą z MUP. Teraz mogę się cieszyć własną firmą. Polecam serdecznie Panią Iwonę!
Gabinet Kosmetyczny „Fancy Beauty”
Malwina Kulik