Mediacja online,  inaczej e-mediacja (z j. ang. cybermediation) to pojęcie odnoszące się do mediacji prowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość (zarówno przez wideokonferencje, komunikatory internetowe, jak i przez e-maile). Ten typ mediacji polega na tym, że strony sporu nie przebywają w trakcie postępowania mediacyjnego w tym samym pomieszczeniu, a komunikują się z mediatorem i sobą za pomocą Internetu.

Ramy prawne prowadzenia e-mediacji w sprawach cywilnych wyznaczają odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wskazują one nie tylko, kto może pełnić funkcję mediatora, w jakich sprawach jest ona dopuszczalna oraz jakie zasady kierują postępowaniem mediacyjnym, ale regulują także rodzaje mediacji, sposoby ich wszczęcia i prowadzenia, czas trwania postępowania mediacyjnego oraz kwestie związane z zawarciem ugody przed mediatorem i jej skutków. Przepisy te w pełnym zakresie znajdują zastosowanie do e-mediacji.

Oznacza to m.in., że:

  • rozwiązywanie sporów za pomocą środków porozumiewania się na odległość może mieć zastosowanie zarówno w odniesieniu do mediacji umownej, jak i sądowej,
  • mediację online można przeprowadzić w sprawach cywilnych, które mają zdatność ugodową,
  • niedopuszczalne jest korzystanie w pełni zautomatyzowanej e-mediacji,
  • mediatorem w e-mediacji może być zarówno stały mediator, jak i mediator ad hoc,
  • e-mediacja może polegać zarówno na komunikacji mediatora osobno z każdą ze stron, jak również ze wszystkimi równocześnie,
  • z przebiegu mediacji sporządza się protokół,
  • strony są zobowiązane do podpisania ugody,
  • ugoda zawarta w ramach mediacji online może zostać zatwierdzona przez sąd,
  • koszty przeprowadzonej mediacji podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych.
Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w mediacji online złóż wniosek o przeprowadzenie mediacji, w polu „Proponowany termin pierwszego spotkania” wpisując „e-mediacje” lub „mediacje online”.
Po podpisaniu umowy o przeprowadzenie mediacji otrzymasz login i nick do platrofmy online, gdzie podczas wideokonferencji będziesz mógł/mogła porozmawiać zarówno z mediatorem, jak i ze stroną, którą zaprosisz do mediacji.