Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem stron będących w konflikcie w obecności bezstronnego, akceptowanego i neutralnego mediatora.

W oświacie mediacje mogą być pomocne m.in. w takich skonfliktowanych obszarach, jak uczeń-uczeń. Wówczas pomocna może być mediacja rówieśnicza.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w codziennej pracy pedagogicznej, zwłaszcza w pracy z klasą szkolną.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • Elementy psychologii konfliktu
 • Zasady i przebieg mediacji. Rola i zadania mediatora
 • Etapy mediacji. Cele, przebieg, metody pracy i techniki stosowane przez mediatora
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
 • Zasady, korzyści i trudności pracy w parze mediacyjnej
 • Postawa bezstronności i neutralności a samoświadomość mediatora
 • Emocje w mediacji
 • Wprowadzenie mediacji do szkoły – dobre praktyki, przygotowanie projektu

Korzyści

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu:

 • zyskają wiedzę nt. konfliktu i jego dynamiki
 • poznają, opanują i będą potrafili zastosować procedurę mediacji
 • przećwiczą i będą potrafili korzystać z różnych technik mediacyjnych
 • będą świadomi swojego potencjału i ograniczeń w roli mediatora
 • będą myśleć strategicznie i konstruktywnie w sytuacjach konfliktowych będą skuteczniejsi w rozwiązywaniu konfliktów swoim miejscu pracy i w życiu codziennym

Czas trwania szkolenia

4 godziny dydaktyczne; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Termin szkolenia

Po utworzeniu grupy

Wielkość grupy szkoleniowej

do 12 osób

Metodyka

Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – trener, mediator

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 55 zł/os.

Uczestnicy otrzymują materiały do wykorzystania podczas szkolenia oraz do samodzielnej pracy po szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie MEN wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), potwierdzające udział w szkoleniu.