Większość życiowych problemów
rozwiązuje się jak algebraiczne równania:
sprowadzaniem do najprostszej postaci.

Ch. Moore

Mediacja sprzyja porozumieniu

W zestawieniu z wymiarem sprawiedliwości mediacja stanowi alternatywę oddającą odpowiedzialność za spór samym zainteresowanym, mniej sformalizowaną, oferującą oszczędność czasu oraz kosztów ekonomicznych.

Mediacja jest pozasądowym postępowaniem w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – mediatora.

Procedurze mediacyjnej można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie zgodny przez strony konfliktu na zastosowanie tej konkretnej procedury.

Celem mediacji jest wypracowanie ugodowego rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu. Taki sposób rozwiązywania sporu daje stronom poczucie kontroli i możliwości decydowania o własnych sprawach.

To stanowi o sile mediacji.

Jeżeli jesteś uwikłany w konflikt, tkwisz w sporze, który zdaje się nie mieć końca, Twoja sytuacja wydaje się bez wyjścia, a Ty zmęczony jesteś bezsensem całej tej sytuacji…

Przyjdź i dowiedz się!

Czy mediacja jest szansą na lepsze jutro?

Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?

Co zyskasz i ile zaoszczędzisz dzięki mediacji?

Pierwszy krok należy do Ciebie…

To Ty podejmujesz decyzję, jakiej jakości ma być Twoje życie!