Misja Centrum Mediacji i Szkoleń oddana jest w zdaniu:

MEDIACJA SPRZYJA POROZUMIENIU!

Rozwijając myśl zawartą w powyższym sformułowaniu należy przyjąć, iż misją Centrum Mediacji i Szkoleń jest świadczenie wysokiej jakości usług sprzyjających porozumieniu i zapobiegających eskalacji sytuacji konfliktowych, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospołecznym, poprzez stosowanie alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja, jak również poprzez szeroko rozumianą edukację lokalnej społeczności w zakresie mediacji i komunikacji.

Usługi z zakresu mediacji adresowane są do osób, które w skutek różnych sytuacji życiowych znalazły się w sytuacji konfliktowej.

Ze względu na tryb postępowania, jaki przyjęty został przez strony konfliktu, odbiorcami usług mogą być osoby, które:

 • zgłosiły sprawę do odpowiednich organów, w tym: sądu, prokuratury, policji, i wszczęte zostało w ich sprawie postępowanie wyjaśniające (poszkodowany w sprawie; powód),
 • zostały oskarżone i przeciw nim zostało wszczęto postępowanie wyjaśniające (oskarżony),
 • zostały pozwane i wszczęte zostało w związku z tym postępowanie sądowe (pozwany),
 • zostały upoważnione do reprezentowania strony konfliktu w danej sprawie (adwokat, radca prawny, upoważniony pracownik, najbliższy członek rodziny, osoba godna zaufania),
 • pozostają opiekunami prawnymi osób uwikłanych w konflikt (rodzice, prawni opiekunowie),
 • postanowiły drogą pozasądową rozwiązać powstały konflikt (strony konfliktu).

Ze względu na wiek uczestników postępowania, odbiorcami usług mogą być:

 • osoby nieletnie (w mediacjach w sprawach nieletnich),
 • osoby pełnoletnie (we wszystkich rodzajach mediacji).

Ze względu na obszar działania Centrum Mediacji i Szkoleń odbiorcami proponowanych usług mogą być:

 • strony prowadzonego postępowania karnego – oskarżony i poszkodowany,
 • strony prowadzonego postępowania karnego, którego sprawcą jest nieletni – nieletni i pełnoletni lub nieletni poszkodowany,
 • powód i pozwany w sytuacji spraw rozwodowych i podziału majątku wspólnego – mąż i żona,
 • powód i pozwany w sytuacji spraw rodzinnych dotyczących sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi oraz określenie zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowywania dzieci (alimenty) – mąż i żona, strony związków nieformalnych, w uzasadnionych przypadkach małoletnie dzieci,
 • powód i pozwany w sytuacji spraw cywilnych dotyczących określenia sposobu gospodarowania wspólną własnością, w tym korzystania ze wspólnego mieszkania oraz określenia sposobu wykonywania opieki nad osobami o szczególnych potrzebach – członkowie rodziny,
 • strony prowadzonego postępowania w sprawie o mobbing – oskarżony (mobber) i poszkodowany (mobbingowany), pracownicy firm,
 • w mediacjach oświatowych– przedstawiciele placówek oświatowych, pracownicy oświatowi, pracownicy innych organizacji, osoby prywatne – rodzice,
 • w mediacjach społecznych – wszystkie osoby prywatne, grupy społeczne, instytucje i organizacje zainteresowane rozwiązaniem sporów życia publicznego,
 • w mediacjach biznesowych – firmy i/lub ich przedstawiciele, którzy przedkładają ugodę nad sądowe postanowienie.

Usługi z zakresu szkoleń oraz pozostałych pozaszkolnych form edukacji adresowane są  do osób, które zainteresowane są pogłębieniem wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji i pozasądowych metod rozwiązywania sporów, ale nie są uwikłani w konflikt który wymagałby ingerencji osób trzecich.

W zakresie szkoleń odbiorcami mogą być zarówno osoby pełnoletnie (szkolenia dla firm, szkolenia prowadzone w ramach współpracy z w ramach współpracy z UM, OHP, PUP, MOPR i in., szkolenia otwarte), jak i osoby niepełnoletnie (szkolenia prowadzone w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w podległych im jednostkach – szkołach i przedszkolach).

Usługi konsultacyjne adresowane są natomiast  do osób, które zainteresowane są zarówno udziałem w mediacji, jak i wyłącznie zasadami obowiązującymi w procesie mediacyjnym.