Każda rodzina ma swoje, jedyne w swoim rodzaju, ustalone zasady podejmowania decyzji. W każdej obowiązują reguły dotyczące podziału władzy,  praw  i przywilejów, obowiązków  i  ról przypisanych poszczególnym  członkom  rodziny.

Jednakże, jako  układ dynamiczny, rodzina zmienia  się i podlega  wielorakim procesom.  W  dokonują  się w niej różnorakie interakcje i rozwijają konflikty.

Czy rodzic może w nich stać się mediatorem? Czy pełnienie takiej roli przez niego jest możliwe?

Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań!!

Miejsce mediacji w rodzinie?

Częstotliwość  występowania konfliktów  oraz  zakres  i sposób  ich  rozwiązywania  ma wpływ  na  poczucie  szczęścia w  rodzinie.  Konflikty  występują  rzadziej  w  rodzinach szczęśliwych, nie są one ostre, a ich rozwiązywanie przyczynia się do psychicznej integracji rodziny. Natomiast w rodzinach, które określają się jako nieszczęśliwe, konflikty występują często  i  działają  destrukcyjnie. Szczególnie  negatywny  wpływ  na  rodzinę  mają konflikty  nie  rozwiązane  lub  tylko załagodzone. W  takich  przypadkach zastosowanie technik mediacyjnych przez świadomego rodzica-mediatora może przynieść pozytywne skutki.

Cel szkolenia

Częste konflikty w rodzinie wywołują nieprawidłowe postawy wychowawcze. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie nie pozwalają zaspokajać podstawowych potrzeb psychicznych, a także w stosunkach między rodzicami, gdy któreś z nich nie podziela takiej postawy, stają się źródłem licznych nieporozumień. Powodują one napięcia i konflikty wśród wszystkich członków rodziny. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie rodziców do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w codziennej życiu rodziny, a przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz promocji mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów.

Zakres merytoryczny szkolenia

 • Elementy psychologii konfliktu
 • Zasady i przebieg mediacji
 • Rola i zadania mediatora
 • Etapy mediacji
 • Cele, przebieg, metody pracy i techniki mediacyjne
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
 • Zasady, korzyści i trudności w mediacji wewnątrz rodziny
 • Postawa bezstronności i neutralności a bycie rodzicem
 • Emocje w mediacji

Korzyści dla rodziców – uczestników szkolenia

 • zyskają wiedzę nt. konfliktu i jego dynamiki
 • poznają, opanują i będą potrafili zastosować procedurę mediacji
 • przećwiczą i będą potrafili korzystać z różnych technik mediacyjnych
 • będą świadomi swojego potencjału i ograniczeń w roli mediatora
 • będą myśleć strategicznie i konstruktywnie w sytuacjach konfliktowych
 • będą skuteczniejsi w rozwiązywaniu konfliktów w życiu rodziny

Czas trwania szkolenia

2 dni szkoleniowe = 14 godzin dydaktycznych

(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Termin szkolenia

Po utworzeniu grupy

Wielkość grupy szkoleniowej

do 12 osób

Metodyka

Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 120 zł/os.

Uczestnicy otrzymują materiały do wykorzystania podczas szkolenia oraz do samodzielnej pracy po szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie MEN wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), potwierdzające udział w szkoleniu.