Specjaliści ds. kadr i płac pracują w niemal każdej firmie. Ich działalność jest niezwykle istotna, by przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo. Ogólnie rzecz biorąc specjaliści ds. kadr i płac zajmują się ludzkim potencjałem firmy. Jednak składa się na to wiele konkretnych zadań, których lista często rośnie z dnia na dzień.

Przede wszystkim, specjaliści ds. kadr i płac odpowiadają za to, by wynagrodzenia wypłacane w terminie i kontrolują tę kwestię. Sprawdzają również ewidencję czasu pracy i czuwają, by wszelkie procesy były wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo prowadzą dokumentację wszystkich pracowników, kontaktują się także z wszelkimi instytucjami, takimi jak ZUS czy urząd skarbowy, do którego przesyłają różnego rodzaju pisma, raporty, rozliczenia itd. Osoby na tym stanowisku zajmują się również przygotowaniem wniosków o urlop czy kwestią zwolnień lekarskich.

Specjaliści ds. kadr i płac zajmują się również wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem – sprawdzają kwalifikacje zawodowe zatrudnianych pracowników, kierują ich na badania lekarskie, przygotowują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wysyłają również pracowników na szkolenia BHP.

Cel szkolenia

Szkolenie w sposób jasny i przejrzysty prezentuje najnowsze zagadnienia i przepisy w zakresie obowiązujących regulacji dotyczących prawa pracy, kadr, płac, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń. Program szkolenia jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość prawną jak również na współczesne potrzeby pracowników i pracodawców. Celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”.

Korzyści

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • praktyczna wiedza na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych – nauka najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik

Odbiorcy szkolenia

Chcesz zmienić zawód? Wcześniej nie miałeś styczności z prawem pracy? Interesuje Cię praca w działach kadr i płac?

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób, które zamierzają zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac od podstaw oraz
 • osób chcących poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Ramowy program szkolenia

I. Przepisy prawne dotyczące spraw kadrowych i płacowych

II. Zatrudnienie pracownika

 1. Proces rekrutacyjny
 2. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
 3. Kompletowanie dokumentacji – akta osobowe pracownika
 4. Sposób zawarcia umowy – termin, forma, treść
 5. Rodzaje umów o pracę
 6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
 7. Zgłoszenie pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

III. Inne formy zatrudnienia pracownika

 1. Umowa-zlecenie
 2. Umowa o dzieło
 3. Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
 4. Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS

IV. Czas pracy

 1. Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 2. Praca w godzinach nocnych
 3. Praca w godzinach nadliczbowych
 4. Ewidencja czasu pracy

V. Urlopy wypoczynkowe

 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 2. Zasady udzielania urlopu

VI. Szczególne uprawnienia wynikające z rodzicielstwa

 1. Ochrona stosunku pracy
 2. Urlop macierzyński
 3. Urlop rodzicielski
 4. Urlop ojcowski
 5. Urlop wychowawczy
 6. Uprawnienia pracownika wynikające z wykonywania funkcji rodzicielskich

VII. Ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę

 1. Regulamin wynagradzania
 2. Systemy wynagrodzeń
 3. Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń
 4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

VIII. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń

 1. Płaca minimalna
 2. Przychody ze stosunku pracy
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
 5. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 6. Zasada ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia o pracę
 7. Zasady ustalania podatku dochodowego od osób cywilnoprawnych
 8. Lista płac

IX. Zagadnienia związane z przebiegiem zatrudnienia

 1. Zmiana warunków umowy o pracę
 2. Upomnienia, nagrody, nagany

X. Wynagrodzenia i zasiłki na czas choroby

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i prawo do świadczeń
 2. Wynagrodzenie za czas choroby
 3. Zasiłek chorobowy
 4. Inne rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
 5. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 6. Lista płac w przypadku absencji pracownika spowodowanej chorobą

XI. Potrącenia z wynagrodzeń. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 1. Potrącenia wykonywane bez zgody pracownika
 2. Potrącenia dobrowolne
 3. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

XII. Świadczenia pozapłacowe

 1. Rodzaje świadczeń pozapłacowych
 2. Ogólne warunki ustalania dodatkowego przychodu pracownika
 3. Rozliczenie świadczenia pozapłacowego na liście płac

XIII. Konsekwencje wypłat wynagrodzeń na obowiązki pracodawcy z ZUS i US

 1. Rozliczenia z ZUS
 2. Rozliczenia z US

XIV. Zakończenie stosunku pracy i związane z tym obowiązki pracodawcy

 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
 2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 3. Świadectwo pracy
 4. Zakończenie umów cywilno-prawnych
 5. Wyrejestrowania pracownika lub zleceniobiorcy z ZUS

XV. Programy do prowadzenia kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej, a także wspomagające prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac – zajęcia praktyczne (Program kadrowo-płacowy Symfonia)

XVI. Programy ułatwiające współpracę z ZUS – przygotowanie, wydruk oraz transmisja dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS  (Płatnik)

Czas trwania szkolenia, to 150 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Wielkość grupy

Do 10 osób. Grupa szkoleniowa zostanie stworzona po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości osób.

Egzamin/zaliczanie

 • ocena bezpośrednia na zakończenie szkolenia – egzamin wewnętrzny
 • obecność

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – trener, doradca biznesowy

Informacje dodatkowe

 • Koszt szkolenia – 1300 zł/os.
 • Koszt szkolenia online – 399 zł/os.
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych oraz materiały piśmiennicze
 • Organizator zapewnia serwis kawowy
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)