Trening Umiejętności Społecznych (TUS), to pierwszy z modułów ukierunkowanych skierowanych na poprawę (wyuczenie) umiejętności społecznych, kontrolę i ograniczenie gniewu i agresji oraz rozwój moralnego wnioskowania. Stanowi część szerszego programu – Treningu Zastępowania Agresji (ang. Aggression Replacement TrainingART), który nazwany został „jednym z pierwszych programów wielomodalnych skierowanym na zmianę: myślenia, emocji i zachowania człowieka”*.

Jest to program interwencyjny oparty na podejściu poznawczo-behawioralnym, mający na celu ograniczenie agresywnego zachowania człowieka (i tym samym mogący przyczyniać się do zmniejszania powrotnej przestępczości). Opracowany został dla młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, przez A. P. Goldsteina, B. Glicka i J.C. Gibbs’a w latach 80 ubiegłego wieku w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych.

Twórcy Treningu Zastępowania Agresji stwierdzili, że zachowaniu agresywnemu sprzyjają deficyty w umiejętnościach społecznych (sfera behawioralna), trudności w kontrolowaniu złości (sfera emocjonalna) oraz prymitywne, egocentryczne myślenie (sfera poznawcza). Dlatego na jego moduły składają się – obok TUS: Trening Kontroli Złości oraz Trening Wnioskowania Moralnego. Oddziaływanie na te trzy sfery, w których osobnicy zachowujący się agresywnie wykazują znaczne deficyty, stanowi istotę programu ART.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), to trening umiejętności społecznie pożądanych, które mają zastąpić wcześniejsze zachowania niewłaściwe. Głównym celem treningu jest „wszczepienie” pozytywnych zmian w strukturę osobowości jednostki. Nowo nabyte umiejętności mają umożliwić radzenie sobie z problemowymi zdarzeniami w sposób efektywny, gdziekolwiek i kiedykolwiek miałyby miejsce.

Jeżeli chcesz poznać:

 • grupy umiejętności społecznych rozwijanych w trakcie realizacji TUS
 • treningowy schemat „szóstki”
 • zasady tworzenia grup TUS
 • metody ułatwiające tworzenie narzędzi diagnostycznych dla TUS
 • zasady planowania TUS
 • zasady prowadzenia TUS
 • cykl TUS oraz cykl Kolba
 • metody aktywizujące podczas realizacji zajęć TUS – TOP-3-TUS

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozy, projektowania, planowania i prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Po szkoleniu będziesz potrafił zaplanować zajęcia TUS:

 • konstruując własne narzędzia diagnozy źródeł problemów dzieci kierowanych na TUS (ankieta, wywiad, obserwacja)
 • konstruując narzędzia diagnozy potrzeb dzieci (macierz kompetencji)
 • tworząc program, plan i konspekt TUS

Czas trwania szkolenia: 3 dni = 18 godz. dydaktyczne

Szkolenie realizowane będzie w dwóch formułach:

 • w formie online
 • stacjonarnie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Każda osoba, która zapisze się na szkolenie otrzyma link z tokenem po uregulowaniu należności za udział w szkoleniu.

Szkolenie w grupie maksymalnie 12 osobowej.

Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować w Twojej szkole/placówce, w dogodnym dla Ciebie terminie i czasie.

Metodyka

Szkolenie ma charakter praktyczny.Szkolenie prowadzone w oparciu o model Kolba – nauczenie dorosłych. Realizowane wg schematu: doświadczenie (praca w grupach), refleksja (dyskusja), wykład, praktyka (zastosowanie metod aktywnych do podsumowania modułu/szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia, jako bazy pracy z grupą (80%).

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 4 blokach tematycznych – 1 blok tematyczny = 1 dzień szkoleniowy. Każdy bok tematyczny składać się będzie z wprowadzenia, 3-4 modułów oraz zakończenia/podsumowania.

W pierwszym bloku pierwszego dnia szkolenia zostaną zbadanie potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia, po czym zostanie zmodyfikowany konspekt szkolenia o zmiany, których wymagają uczestnicy.  W pierwszym bloku szkoleniowym pierwszego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie pre test.

W ostatnim bloku szkoleniowym trzeciego dnia szkolenia (zakończenie) przeprowadzony zostanie post test.

Podczas każdego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie sesja otwierająca oraz zamykająca. Każda metoda stosowana podczas szkolenia jest zamknięta podsumowaniem, każdy z uczestników ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat zadania, które wykonał.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma:

 • skrypt przygotowany przez trenera (pdf)
 • dostęp do materiałów w formie elektronicznej na platformie szkoleniowej CMS przygotowanej dla uczestników szkolenia (na 3 miesiące)

Podczas szkolenia trener będzie wspierał wykład prezentacją.

Metody ewaluacji

 • pre i post test
 • ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)

Każdy uczestnik powinien przygotować

 • 40 kartek A4
 • kredki, flamastry
 • klej, nożyce
 • notes, długopis

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 540,00 zł/os.

Twoja inwestycja: 30,00 zł za godzinę, 0,50 zł za minutę szkolenia.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu oraz certyfikat trenera TUS w formie papierowej, przesłane PP na wskazany adres.


* A.P. Goldstein, R. Nensen, B. Daleflod, M. Kalt (red), Nowe perspektywy Treningu Zastępowania Agresji. Praktyka, badania i zastosowania, Warszawa 2005.