Rozwój nie jest stałą, prostą drogą naprzód i w górę. Jest jak kręty szlak: trzy kroki w przód, dwa w tył, okrążenie wokół krzaków, i kilka chwil postoju przed dalszą wspinaczką do przodu.

Dorothy Corkville Briggs

Cele szkolenia

Uczestnik  szkolenia:

 • Uszereguje i usystematyzuje wiedzę dotyczącą wyznaczania celów
 • Sporządzi listę swoich mocnych stron
 • Dowie się, kim jest i kim chce być
 • Odpowie sobie na pytanie o to, jak może zmienić swoje życie
 • Pogłębi znajomość wiedzy z zakresu technik zmieniania postrzegania świata i ludzi na optymistyczny
 • Będzie potrafił wyjaśnić, jak interpretować pojawiające się zdarzenia aby z powodzeniem wdrożyć zaplanowane zmiany
 • Zbierze potrzebne informacje dotyczące zasad formułowania celów
 • Ulepszy i udoskonali swój warsztat wyznaczania priorytetów i zadań
 • Podejmie z własnej inicjatywy decyzje dotyczące dalszej kariery zawodowej i życia osobistego
 • Będzie potrafił wyznaczać cele zawodowe i osobiste tak, by były ze sobą spójne i nie powodowały wewnętrznych konfliktów
 • Znajdzie w sobie odpowiednie zasoby do tego aby podjąć decyzję o wdrożeniu w życie zaplanowanego celu
 • Zrozumie to, w jaki sposób kieruje swoim życiem
 • Podejmie decyzje w zakresie eliminacji lęków hamujących go przed podjęciem nowych wyzwań
 • Nie dopuści, by w przyszłości stres stał się źródłem niepowodzeń, wykorzystując jego pozytywne aspekty do osiągania sukcesów zarówno osobistych, jak i zawodowych

Korzyści

 • Lepsze poznanie siebie oraz zmiana perspektywy patrzenia na własne życie osobiste i karierę zawodową
 • Poznanie i używanie nowych i skutecznych technik wyznaczania celów, priorytetów i zadań
 • Opracowanie indywidualnego programu działania
 • Satysfakcja z podjętych działań

Program ramowy

Blok 1. Osobiste zasoby sprzyjające celom

Blok 2. Budowanie pozytywnego nastawienia

Blok 3. Rozpoznawanie celów

Blok 4. Zasady wyznaczania celów

Blok 5. Formułowanie celów

Blok 6. Techniki wyznaczania priorytetów i zadań

Blok 7. Uzgodnienie celów osobistych i zawodowych

Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe;

2 x 8 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Uwaga!!!

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o trening radzenia sobie ze stresem

Wielkość grupy

Do 12 osób.

Grupa szkoleniowa zostanie stworzona po zarejestrowaniu się przynajmniej 10 osób.

Metodyka

Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, certyfikowany trener, były wykładowca w Ministerstwie Finansów.

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 120 zł/os.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych oraz materiały piśmiennicze

Organizator zapewnia serwis kawowy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)