Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego, kto stawia mu czoło, ono już nie jest nieznane

Antoine de Saint-Exupéry

Uczestnik szkolenia

 • Pogłębi znajomość wiedzy z zakresu wszechobecnego stresu
 • Dowie się, czy jego definicja stresu jest jedyna i właściwa
 • Uszereguje i usystematyzuje wiedzę dotyczącą stresu
 • Sporządzi listę czynników mających wpływ na powstawanie stresu
 • Zidentyfikuje negatywne skutki oddziaływania stresu na jego organizm
 • Oceni, jak stres wpływa na jego relacje z innymi ludźmi
 • Podejmie decyzje w zakresie eliminacji zbędnych czynników, które mają wpływ na stres i koncentracji na tych źródłach, które sprzyjają skutecznemu działaniu
 • Znajdzie w sobie odpowiednie zasoby do przeciwdziałania skutkom stresu
 • Zbierze potrzebne informacje na temat własnego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego
 • Ulepszy i udoskonali swoje relacje z innymi ludźmi
 • Dostrzeże pozytywne strony stosowania technik radzenia sobie ze stresem
 • Podejmie z własnej inicjatywy decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania w świecie stresu
 • Nie dopuści, by w przyszłości stres stał się źródłem niepowodzeń, wykorzystując jego pozytywne aspekty do osiągania sukcesów zarówno osobistych, jak i zawodowych

Korzyści

 • Lepsze poznanie siebie oraz rozszerzenie perspektywy patrzenia na innych
 • Poznanie i używanie nowych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem
 • Opracowanie indywidualnego programu działania
 • Satysfakcja z podjętych działań

Program ramowy

Blok 1. Sposoby rozumienia stresu

Blok 2. Źródła stresu

Blok 3. Fizjologiczne podłoże reakcji na stres i jego skutki

Blok 4. Stres w relacjach z innymi ludźmi

Blok 5. Stres w środowisku (pracowniczym, szkolnym, rodzinnym itp. – w zależności od grupy szkoleniowej) i jego skutki

Blok 6. Zasoby osobiste radzenia sobie ze stresem

Blok 7. Techniki radzenia sobie ze stresem

Blok 8. Opracowanie indywidualnego planu działania

Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

2 x 8 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Wielkość grupy

Do 12 osób. Grupa szkoleniowa zostanie stworzona po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości osób.

Metodyka

Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, certyfikowany trener, były wykładowca w Ministerstwie Finansów

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 120 zł/os.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych oraz materiały piśmiennicze

Organizator zapewnia serwis kawowy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186